waarschuwing

U wordt verzocht onderstaande informatie over onze algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen. Door op deze site gegevens in te voeren, stemt u automatisch in met deze voorwaarden.

Financieel Fit Kredietshopper internetsite

De Internetsite van Financieel Fit Kredietshopper is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan om de site bedrijfsmatig te gebruiken. De genoemde tarieven en prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele fouten en/of wijzigingen. Aan de met behulp van de door u verstrekte gegevens tot stand gekomen berekeningen en uitkomsten kunnen rechten worden ontleend.

Zowel Financieel Fit Kredietshopper als eerdergenoemde kredietaanbierders behouden zich het recht voor om kredietaanvragen/contracten te weigeren. Definitieve acceptatie kan pas plaatsvinden na ontvangst en controle van de ondertekende contracten en de ter inzage gevraagde bescheiden.

Financieel Fit Kredietshopper streeft ernaar om u, binnen enkele minuten mee te delen of uw aanvraag is geaccepteerd. Door technische problemen kan het voorkomen dat het resultaat van uw kredietaanvraag langer duurt. Indien aanvullende informatie nodig heeft om uw aanvraag in behandeling te nemen, ontvangt u daarover via e-mail, sms of telefonisch bericht.

Algemene voorwaarden Financieel Fit Kredietshopper internetsite

De pagina’s en overige inhoud van onze website met inbegrip van, maar niet beperkt tot, tekst, documenten, presentaties, figuren, beelden en geluid (gezamenlijk de ‘inhoud’ genoemd) zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten in de inhoud zijn eigendom van Financieel Fit Kredietshopper Niets uit de inhoud mag worden verveelvoudigd, overgedragen, gedistribueerd, gepubliceerd, opgeslagen dan wel in licentie worden gegeven zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Financieel Fit Kredietshopper, tenzij anders aangegeven. Wijziging van de inhoud is uitdrukkelijk verboden. Wijzigingen aangebracht in de inhoud wordt gezien als fraude. Sommige delen van onze website bevatten beelden die onder het auteursrecht van de betreffende leveranciers vallen.

Informatie over onze website wordt ‘als zodanig’ verstrekt zonder enige waarborg van welke aard dan ook. Financieel Fit Kredietshopper en haar toeleveranciers wijzen, daartoe gerechtigd door de wet, alle garanties af met inbegrip van de garantie van verhandelbaarheid, de garantie van niet-schending van de rechten van derden en de garantie van geschiktheid voor een bepaald doel. Financieel Fit Kredietshopper en haar toeleveranciers staan niet borg voor de juistheid, betrouwbaarheid, volledigheid of tijdige levering van materiaal, diensten, sofware, tekst, grafische afbeeldingen en links, en wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid voor daarin aanwezige fouten of omissies af.

Financieel Fit Kredietshopper wijst alle aansprakelijkheid jegens elke partij af voor mogelijke directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade, hetzij enige andere schade ontstaan door het gebruik van onze website of de inhoud daarvan, dan wel door de onmogelijkheid om hiervan gebruik te maken of van alle andere websites die via hyperlinks aan onze website zijn gekoppeld. Dit betreft tevens alle vormen van schade vanwege afgenomen winsten, bedrijfsonderbreking, verlies van programma’s of andere gegevens op uw informatieverwerkingssysteem of anderszins, zelfs indien wij uitdrukkelijk gewezen zijn op de mogelijkheid van dergelijke schade.

Financieel Fit Kredietshopper  geeft geen enkele garantie en/of verklaring voor een andere website die u via haar website raadpleegt. Deze links worden gemakshalve aangeboden, wat niet betekent dat Financieel Fit Kredietshopper instemt met of verantwoordelijk is voor de inhoud of het gebruik van zo’n website. Daarbij is het aan u om voorzorgsmaatregelen te treffen en ervoor te zorgen dat de door u geselecteerde informatie vrij is van virussen, wormen, een paard van Troje of andere zaken van destructieve aard. Onze website kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten.

De informatie die op onze website wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd.

Geldende wetten / geschillen

Deze algemene voorwaarden en elke andere additionele of aanverwante overeenkomst zullen in elk opzicht uitsluitend en exclusief onderhevig zijn aan en worden opgesteld conform de Nederlandse wetgeving. Alle geschillen die uit deze algemene voorwaarden voortvloeien, worden onderworpen aan deze rechtspraak. Alle geschillen en claims, met inbegrip van tussentijdse of voorlopige maatregelen, die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden en elke andere additionele of aanverwante overeenkomst, zullen uitsluitend en exclusief worden verwezen naar en worden beoordeeld door de daartoe bevoegde arrondissementsrechtbank in Rotterdam, tenzij verplichte wettelijke bepalingen in Nederland anders voorschrijven.